ANTI-KRIMINAL

Ko štiti ubice djeteta???

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
Predmet:
TUŽBA

Tužilac:
ZDENKO BAJO (Majke Jevrosime 20)

Tuženi:
UNIVERZAL AD BIJELJINA (Knez Ivo od Semberije 88)

Vrijednost spora:
100000 KM
OBRAZLOŽENJE TUŽBE
Dana 23.07.2009. godine, ogranizovana kriminalna grupa je švercovala neregularan tovar u firmu “Univerzal”, Gavrila Bobara, u Bijeljini, kada je ubijena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo!
Iako su znali za to ‚”istražitelji” nisu naložili saobraćajcima da zaustave i pregledaju kamion, te je isključivo zahvaljujući saznanjima porodice ta činjenica otkrivena.
Tako je došlo do saslušavanja vozača u svojstvu svjedoka u OT Bijeljina, koje je bilo obična farsa, jer se nije saznalo čak ni to šta su prevozili tom prilikom! Po njima to su bili “auto dijelovi” a za tužioca pitanje: “Kako država misli naplatiti PDV, za neke auto dijelove? 17% od čega ???
Kamion koji je dovezao švercovanu robu, (da li je u pitanju heroin, kokain, novac klana Šarić ili oružje, koje je ugovorio Barašin Milorad ili su zaista samo auto dijelovi u pitanju) bio je tehnički neispravan! Nosač rezervoara je pukao, te su ga vezali španerom, trake za vezanje robe, a po patološkom nalazu i mišljenjima vještaka, smrtonosnu povredu na tijelu Ivone Bajo nije nanijela žica, nego predmet trakastog oblika!
Portir Sofrenić Blagiša, javno izjavljuje da je vidio kako djevojčica vozi bicikl, krivuda i iskašljava krv, te pada, što odgovara tragovima na terenu. Pošto o tome obavještavam inspektora Marković Dragoslava, on tvrdi da to nije istina, (a kako on to zna, kad nije bio prisutan), te se portir poziva da izmjeni svoju izjavu i prilagodi je falsifikatima “istražnih organa”…
Isti portir je uklonio materijalni dokaz ubistva sa mjesta zločina! Torbu su kasnije iz bolnice odnijeli saučesnici i pokušali da je sakriju za sva vremena. Na sreću uspio sam da je fotografišem u prostorijama suda, po okončanju “istrage”! Iz slika torbe je vidljivo da je kaiš presječen, presječeni dio nedostaje a veći dio ostatka je opran jakim hemijskim sredstvom da se uklone tragovi ubistva. Napominjem da SRAMNA obavijest tužioca ne sadrži nikakvo obrazloženje a posebno niko nikada nije objasnio zašto je torba u takvom stanju???
Smišljene radnje osoblja “Univerzala” prije svega portira Sofrenić Blagiše, direktno su usmjerene na prikrivanje šverca i ubistva Ivone Bajo, što su teška krivična djela, no te laži, uklanjanje dokaza sa lica mjesta i davanje lažnih izjava su nanijele težak duševni bol, kako meni, tako i svim pripadnicima porodice!
U prethodnom periodu od preko dvije godine izložen sam diskriminaciji, omalovažavanju, otimanju zakonom garantovanih prava, od strane pripadnika mafije, saučesnika u prikrivanju krivičnih djela AD UNIVERZAL, a sve kao posledica radnji službenika tuženog pravnog lica!
1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Osnovni Sud u Bijeljini je mjesno nadležan Sud, svi događaju su se desili na teritoriji opštine Bijeljina, sjedište tuženog AD je u gradu, a i svi svjedoci su u neposrednoj blizini, te će troškovi postupka biti minimalni! Članovi 29 i 32 ZOPP, Član 26 ZOS…
2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Ovom tužbom se traži nadoknada nematerijalne štete, koji mi je nanesena radnjama AD UNIVERZAL, te zahtijevam da se utvrde sve činjenice i dokazi, te da mi se nadoknadi nematerijalna šteta, od strane tuženog pravnog lica. Radi se isključivo o nematerijalnoj šteti, smišljenom, planskom, davanju lažnog iskaza, uklanjanju dokaza i prikrivanju činjenica, što je uzrokovalo povredu ugleda i časti u javnosti, te sprečavanje u dokazivanju istine o ubistvu Ivone Bajo, što je moj osnovni cilj!
TUŽENI AD “UNIVERZAL” SE OBAVEZUJE:
1)Da na ime naknade nematerijalne štete, uzrokovane radnjama zaposlenih, te povredu ugleda i časti, sprečavanju dokazivanja krivičnog djela, isplatiti tužitelju Zdenku Baji, iznos od 100000 KM, (sto hiljada konvertibilnih maraka) u roku od 15 dana.
2)Da tužitelju Zdenku Baji, nadoknaditi troškove postupka, u roku od 15 dana.
U ovom sporu ne postoje sporedna traženja, a po mojoj procjeni, neće biti ni troškova postupka, dok je u pogledu nadoknade u vezi glavne stvari otvorena mogućnost nagodbe…
3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV i 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Portir Sofronić je u danu ubistva izjavljivao da je vidio djevojčicu, kako se kreće iskašljava krv i pada, što odgovara tragovima na terenu! Dokaz za to je fotografija sa lica mjesta, “Mjesto zlocina” koja se nalazi na disku u prilogu tužbe, (folder “Dokumenti”) na kojoj se jasno vidi da tragovi krvi počinju bar 10 metara prije pada, odnosno na mjestu, gdje se ukršta putanja kamiona i djevojčice! Kasnije je pošto je sačinjen plan za prikrivanje šverca i ubistva ta priča izmjenjena, no slike načinjene neposredno poslije ubistva su ostale, kao dokaz kriminala, laži i ubistva!
Činjenica je da su službenici tuženog pravnog lica, pokušali da prikriju krijumčarenje organizovane kriminalne grupe u firmu Bobar Gavrila i samo zahvaljujući porodici Bajo, otkriven je kamion, koji je pobjegao sa lica mjesta, ostavivši 4 paketa “ROBE” dok ujutru je pronađen samo JEDAN paket, a dokaz za to su izjave vozača i direktora date tužiocu!
Takođe je tahograf traka predočena tužiocu, jasan dokaz laži i falsifikata, jer su navodno prešli put od 335 kilometara od Bijeljine, preko Brčkog, Pelagićeva i Odžaka, do Sarajeva za 140 minuta!!!???
Tuženi falsifikuju mjesto zločina sa ciljem da se prikrije pravo mjesto na kome je došlo do povređivanja, a fotografija pokazuje tragove krvi bar 10 metara prije navodnog pada…
Takođe u saradnji sa drugim pripadnicima mafije, prikriva se materijalni dokaz ubistva, torba, čiji je kaiš dvostruko presječen, komad nedostaje, a ostatak je najvećim djelom opran jakim hemijskim sredstvom, koje je skinulo i originalnu žutu boju! Dokaz se nalazi u depou suda, a fotografije su na disku u prilogu…
Torbu je sa lica mjesta uklonio, radnik UNIVERZALA, Sofronić Blagiša, što se dokazuje audio snimkom razgovora, koji sam obavio sa njim u svojstvu zastupnika, majke ubijene djevojčice, (Blagisa.mp3, na disku)!
Pravi cilj je bio prikrivanje krijumčarenja u UNIVERZAL, a neposredno po tom događaju u Bobar banku je uplaćeno preko 4 miliona KM, od klana Šarić, što je otkriveno početkom 2012. godine! Na disku se nalazi skenirana fotografija maršrute, koju su navodno prešli vozači kamiona: BIJELJINA – BRČKO – PELAGIĆEVO – ODŽAK – SARAJEVO, i to prema tahograf traci u dvije etape, od ukupno 140 minuta, što je prosječno oko 140 km/h !!!???
U sadejstvu sa drugim pripadnicima mafije, sve moje tvrdnje koje sam iznosio se predstavljaju kao fantaziranja jednog ludaka, što se vidi i u opisu novinskog članka, a osnov svega je to što je materijalni dokaz ubistva uklonjen sa mjesta zločina, kao i bjegstvo kamiona, koje je organizovno od strane osoblja UNIVERZALA!
Time sam ja i cijela porodica spriječeni prije svega da odmah saznamo istinu o tome, kako je Ivona Bajo izgubila život, a u narednom periodu, da dokažemo krivična djela počinjena od osoblja Univerzala, što bi u krajnjoj liniji dovelo do rasterećenja psihičkog pritiska! Naprotiv zbog laži i prikrivanja dokaza od strane radnika tuženog pravnog lica, neprestano sam pod pritiskom, terorom, omalovažavan i šikaniran od strane plaćenika mafije iz CJB Bijjeljina i OT Bijeljina, koji po saznanju da sam došao do dokaza o krijumčarenju u UNIVERZAL i ubistvu Ivone Bajo, na sve načine me sprečavaju da ih dostavim na zakonom propisani način i podnesem krivičnu prijavu!
To sam djelimično i učinio još prije 2 godine, podnošenjem krivičnih prijava, protiv Sofronić Blagiše i Univerzala, a rezultat toga je zabrana pristupa u OT Bijeljina, kako ne bih mogao da dostavim ništa novo, niti da saznam šta se desilo sa podnesenim prijavama. Osnovano sumnjam da su sakrivene, sa ciljem da se zaštiti Gavrilo Bobar, vlasnik Univerzala!
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
Vrijednost spora, odnosno nadoknade za nematerijalnu štetu je 100000 KM (sto hiljada konvertibilnih maraka).
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Iz samog teksta tužbe je jasno, koji je pravni osnov, a uz to je u relevantnom članu predviđeno da će sud postupiti po tužbi i kad nije naveden pravni osnov.
Tuženi UNIVERZAL je odgovoran za nematerijalnu štetu nanesenu meni, te se traži nadoknada te štete. Dakle pravni osnov je NADOKNADA ŠTETE, a slijede relevantni članovi iz ustava i zakona:
Član 16. (IZ USTAVA)
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom.
Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 2. Ljudska prava i temeljne slobode (IZ USTAVA)
(e) Pravo na posteno sudjenje u gradjanskim i krivicnim predmetima, te druga prava u svezi s krivicnim postupcima.
Član 201 Šteta (ZOO)
Šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), a i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta).
Član 202 Osnovi odgovornosti (ZOO)
(1) Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice.
Član 205 Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO)
(1) Svako ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove ličnosti.
(2) Sud odnosno drugi nadležni organ može narediti prestanak radnje pod prijetnjom plaćanja izvjesnog novčanog iznosa, određene ukupno ili po jedinici vremena u korist povrijeđenog.
Član 206 Postojanje krivice (ZOO)
Krivica postoji kada je štetnik uzrokovao štetu namjerno ili nepažnjom.
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 2 primjerka, (za Sud, te tuženo pravno lice). Adresa AD UNIVERZAL BIJELJINA, je “Knez Ivo od Semberije 88”. Moja adresa je navedena na kraju Tužbe, a Zahtjev za oslobađanje od troškova postupka, potkrepljujem Izvještajem o uplati na moje ime iznosa od 30 KM mjesečno, što je moj jedini prihod. Dakle, svaki dan imam po 1 KM za život, ako mjesec ima 30 dana, a svakog februara mogu ustedjeti bar po 1 marku, a prestupne godine i dvije…
Nažalost postoje i mjeseci sa po 31-im danom, tako da od pomenute uštede, ne ostaje ništa, a prilažem i dokument poreske uprave…
Ističem na znanje, kako Sudu, tako i tuženom, da mi je novčana nadoknada, koju tražim sasvim nebitna i osnovna svrha ove tužbe je dokazivanje krivičnih djela, koja su meni nanijela nematerijalnu štetu, što ću u budućnosti upotrijebiti sa ciljem da odgovorni dobiju zasluženu zatvorsku kaznu, u drugom procesu, gdje će biti optuženi za krijumčarenje i ubistvo…

PRILOZI TUŽBE
PRIJAVA PROTIV PORTIRA
PRIJAVA PROTIV UNIVERZALA
ČLANAK I DOKAZI ŠVERCA
TAHOGRAF TRAKA
PUNOMOĆ
DISK SA DOKAZIMA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

Izvor:

http://zdenkobajo.blog.rs/blog/zdenkobajo/generalna/2012/05/16/clanak-230

 

 

21. Maja 2012. Posted by | Uncategorized | 2 komentara

Ekskluzivna istraga 2: Tužilaštvo – servis mafije, http://www.dosije.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=2037:ekskluzivna-istraga-2-tuilatvo-servis-mafije&catid=63:kolumne-master&Itemid=87

Petak, 18 Svibanj 2012 10:00 | Autor Danijel Senkić | | |

ivona_2

Poštovani čitatelji,

 

Nastavljamo sa iznošenjem dokaza o učešću političke, sudske i biznis mafije u prikrivanju ubistva djevojčice Ivone. Danas možete pogledati sve detalje o umješanosti nadležnog Tužilaštva u skrivanje istine, kako bi vjerovatno zaštitili svoje nalogodavce Bobara i Dodika. Sve dalje navedeno riječi su ujaka ubijene djevojčice, dakle, informacija iz prve ruke.

Autor: Danijel Senkić

Dokazni materijal o kriminalu u Tužilaštvima je izuzetno obiman i sada će biti prezentovan samo manji dio, no prije svega ističem da nemam namjeru prikazivati sve tužioce kao kriminalce, jer ih nisam sve ni analizirao, niti imam podatke o njima svima. Pojam TUŽILAČKA MAFIJA odnosi se na one pripadnike Tužilaštava koji su korumpirani od strane organizovanog kriminala i rade za interese mafije. Koliko mogu i da li uopšte mogu da se suprotstave mafiji, tužioci, koji bi da rade prema zakonu, pojasniće malo dalji redovi ovog teksta.

Poslije prvih susreta sa inspektorom Marković Dragoslavom i tužiocem Stjepanović Danicom, a poslije ubistva Ivone Bajo, bilo mi je jasno da se radi o kriminalcima koji žele da sve predstave kao nesretan slučaj. Stoga sam sve podatke do kojih sam dolazio prebacivao u elektronski oblik, kako bih imao dokaze ne samo o tome da se radi o zločinu, nego da je on i prikrivan od strane istražitelja. Tada nisam znao zbog čega, ali je bilo jasno da je nalog za takvo nešto mogao doći samo sa višeg nivoa vlasti, odnosno iz vlade, jer se ne bi usudili da ubistvo prikrivaju na lokalnom nivou!

U sklopu radnji koje treba da dokažu kriminal unutar institucija vlasti, predao sam u septembru 2009 godine disk sa podacima do kojih sam došao tužiocu Stjepanović Danici, sa namjerom da o tome dam i izjavu zvanično u Tužilaštvu, odnosno podnesem usmenu krivičnu prijavu, prije svega protiv portira firme “Univerzal”, koji je o događaju prilikom koga je ubijena Ivona Bajo više puta mijenjao drastično iskaz. Na tom disku se nalazio veći broj dokumenata.

U tom tekstu su obrađene sve moguće opcije zločina, a jedna od tih je prikazana riječima: AKO OSOBLJE UNIVERZALA DAJE LAZNE PODATKE, ONDA SE TRAGEDIJA MOGLA DESITI SLUCAJNO ILI NAMERNO KRIVICOM NEKOG OD NJIH. JEDNA OD MOGUĆNOSTI JE DA SE SA NEKOG VOZILA ILI MAŠINE KOJA JE ULAZILA U KRUG FIRME OTKINUO, ODLETIO NEKI PREDMET (MOZDA POD PRITISKOM ILI USLJED PUCANJA), TE POGODIO DIJETE U PROLAZU.

Nadalje sam predvidio zašto se prikriva jedan takav monstruozan zločin:
DANIMA SE NIJE ZNALO ZA POSTOJANJE KAMIONA (NEMA IH U ZAPISNICIMA POLICIJE), A MOŽDA NE BI NIKAD BILI SASLUŠANI DA JA I SESTRA NISMO O TOME OBAVJESTILI ADVOKATA. ČAK I TADA SE DUGO KRILO KO SU VOZAČI I KOJI JE KAMION. A KAKO JE TO MOGUCE?

ODGOVOR: UNIVERZAL – BOBAR – SNSD – DODIK

Posljedica toga je bila da kriminalac Stjepanović Danica, nije htjela da evidentira dokazni materijal te je odbila da uzme krivičnu prijavu sa dokazima do kojih sam došao, a razgovor koji to potvrđuje se može preslušati na linku:

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/

 

Zašto je to tako bilo je jasno 8 mjeseci kasnije kada sam uspio da dođem do izjava svjedoka iz kojih se vidi da su vozači kamiona imali kvar, te su rezervoar vezali španerom, odnosno trakama za vezanje robe, a po mišljenju jednog vještaka, predmet koji je ubio djevojčicu je bio trakastog oblika.

Jedna od fotografija je slika metalne trake, koja u dlaku odgovara dimenzijama rane na grudima Ivone Bajo!
U razgovorima sa “istražiteljima” dok je to još bilo moguće sam isticao mnoge nepravilnosti i pitanja bez odgovora! Tako je jedna od najvažnijih stavki bila teorija o padu sa bicikla i povredi na vrh žice. Sa slike snimljene na mjestu zločina

foto_dokaz_1

vidi se da tragovi krvi počinju bar 10 metara prije pada, te se postavlja pitanje: AKO JE IVONA BAJO UMRLA ZBOG PADA NA ŽICU, KAKO TO DA JE KRVARILA DESETAK METARA PRIJE TOG PADA?

Priča koju nam je ispričao portir Sofrenić Blagiša, da je vidio djevojčicu, kako vozi, iskašljava krv i na kraju pada, je po snimku sa lica mjesta tačna, ali pošto se nije uklapala u izmišljeni scenario on se odmah poziva da da novu izjavu i mijenja priču. Njegove izjave u policiji i tužilaštvu su takođe u “DOKAZIMA”, a postoji i dio usmene izjave iz koje se vidi da je on lično uklonio materijalni dokaz TORBU, sa mjesta zločina

foto_dokaz_2

 

Dakle iz te izjave se vidi da osim toga sto je uklonio torbu, i njegov opis mjesta odgovara slici. Krvave mrlje se vide na podjednakim razmacima, što ukazuje na to da djevojčica, pošto je pogođena nekim predmetom, nastavlja da se kreće još desetak metara i na kraju nemoćno se spušta na asvalt.

Torba koja je uklonjena sa mjesta zločina, je kasnije nestala i iz tog vozila koje je dovezlo djevojčicu u bolnicu, dok su sve druge stvari ostavljene. Sve do okončanja istražnih radnji, 6 mjeseci kasnije, nije bio poznat taj slijed događaja, a onda sam u zgradi Osnovnog Suda, načinio snimke te torbe iz kojih se jasno vidi da je kaiš presječen dvostruko. Presječeni dio nestao je sa lica zemlje, a veći dio ostatka je izmijenjene boje, što ukazuje da je opran jakim hemijskim sredstvom. Niti u jednom dokumentu istražnih organa ili izjava svjedoka, te mišljenjima vještaka se to ne spominje?

Podatke o tome i snimke na disku sam već od februara 2010. godine dostavljao na više različitih adresa, ali poslije evo više od 18 mjeseci, zvaničan stav državnih organa je da im to nisam dostavio nikada!

Dakle neko od njih je pošiljku koju sam poslao proslijedio Specijalnom tužilaštvu u Banjaluci, koju je obrađivao zamjenik Glavnog specijalnog tužioca, a čija odluka je u cijelosti sadržana u paketu sa dokazima. Ovom prilikom samo jedan dio njegovih zapažanja uz opasku da je očito iznio suštinu mojih tekstova:

foto_dokaz_3

 

Tekstualni prikaz izjave vještaka je takođe unutar paketa sa dokazima, dok se razgovor može poslušati ovdje:

No gospodin tužilac ističe da za svoje tvrdnje nisam dostavio niti jedan materijalni dokaz, te je to razlog donošenja odluke o nesprovođenju istrage! Dio u kome se to vidi slijedi:

foto_dokaz_4

Stoga sam u sklopu pritužbe koju sam poslao dostavio i disk sa tim dokazima, citiram dio teksta: Na neke adrese sam dostavio i CD, a vama očito nisam, te to činim ovom prilikom, a na disku se nalaze neki od dokumenata koje sam prikupio, uključujući i one koje ste istakli.
Kompletnu pritužbu možete pogledati na linku:

Pritužba specijalnom tužilaštvu

No u odgovoru Kolegija, odnosno odluci Glavnog specijalnog tužioca, nema ni slova o dokazima ili bilo čemu od materijala koje ja pominjem, a taj dokument je takođe u paketu sa ostalim dokazima!
Taktika tužilaštva je očito da ignoriše dokaze koje sam dostavljao, jer istovremeno u Bijeljini je dvije godine na snazi FAŠISTIČKA USMENA NAREDBA, da niko od srodnika ubijene Ivone Bajo ne može ostvariti nijedno zakonom predviđeno pravo u Okružnom tužilaštvu Bijeljina, odnosno ne možemo niti podnositi krivične prijave, niti razgovarati sa tužiocem o slučaju niti dostavljati nove dokaze, a takođe ni Zahtjeve za pristup informacijama. Da bih došao do dokaza o tom fašističkom tretmanu, morao sam da provedem popodne u zatvoru. Slijedi izjava svjedoka o tome, a kompletan dokument je u Dokaznom paketu!

foto_dokaz_5

Dakle, ta naredba ne samo da je krivično djelo, odnosno više njih, nego je i klasičan primjer fašizma. Naime sprečavanje nekog zakonom predviđenog prava, odnosno otamajući isto građaninu, počinilac čini krivično djelo!
Međutim, primjenjujući diskriminaciju prema cijeloj jednoj porodici, kriminalac Kovačević Novak je prešao sve granice predviđene Krivičnim zakonom i pokušavajući prikriti svoje zločine, daje fašističke naredbe!
Naravno da taj kriminalac nije usamljen u svojoj fašističkoj politici, jer Sudska policija nije mogla izvršiti taj kriminalni i fašistički nalog bez dozvole više komande. Neću sada komplikovati ovaj ionako složen dokument navođenjem članova Zakona o Sudskoj policiji, Krivičnog zakona i Zakona o krivičnom postupku, nego ću samo obraditi dokument koji je potpisao Glavni specijalni tužilac. Kompletan dokument slijedi:

foto_dokaz_6

 

dok je tekst koji je upućen institucijama vlasti moguće vidjeti na linku:

dopuna

Jasno se vidi iz mog dokumenta da niti u jednoj riječi ne spominjem Specijalno tužilaštvo niti bilo kakve nove dokaze, te je apsurdno da mi se odgovara bilo šta u tom smislu. No tvrdnja glavnog tužioca da taj podnesak ne sadrži nove dokaze je GNUSNA LAŽ, jer bi svaki osnovac mogao da preko linkova koji su prezentovani, ostvari uvid u te dokaze, koje državni organi nikako ne vide, iako im “mašem njima” pred očima već 18 mjeseci.
No, recimo da profesionalni pravnici ne moraju imati neka znanja o upotrebi računara, te ću sada “specijalno” za Tužilaštvo dati uputstvo za uvid u neke od dokaza ubistva Ivone Bajo i prikrivanja tog zločina!
Naslove u centru dokumenta, neposredno ispod ove rečenice. treba naciljati strelicom miša i pritisnuti lijevi taster, što će vas dovesti na stranicu, gdje ćete moći pogledati odnosno preslušati dokaze:

Torba

zagubljeni dokazi

Nadalje iz dokumenta koji je potpisao Glavni specijalni tužilac je vidljivo da on opravdava i podržava fašizam, koji sprovodi kriminalac Kovačević Novak! Prije svega se spominju neki “POZITIVNI ZAKONSKI I PODZAKONSKI PROPISI” ?

Za nekog neupućenog građanina, ovaj termin može djelovati ozbiljno i argumentovano. Radi se međutim o jednom izrazu koji koriste pravnici i političari kada nemaju pojam o čemu pričaju i ne znaju na šta da se pozovu.

Ja sam naime u svakom svom tekstu isticao, na koji se član i kog zakona pozivam. Termin “POZITIVNI ZAKONSKI PROPISI” odnosi se na trenutno važeće zakone određene zemlje.

Dakle na moju tvrdnju da su prekršeni članovi Krivičnog zakona “Povreda prava na podnošenje pravnog sredstva”, “Povreda ravnopravnosti građana”, te “Povreda ljudskog dostojanstva” (a ima ih još), te su pogažena i oteta prava predviđena Zakonom o krivičnom postupku, vezano za podnošenje prijave od strane građana, odgovara se tvrdnjom da: U NEKOM ČLANU NEKOG OD PREKO 100 ZAKONA PIŠE DA GLAVNI OKRUŽNI TUŽILAC MOŽE ZABRANITI NA NEODREÐENO VRIJEME I BEZ IKAKVOG OBRAZLOŽENJE, POJEDINCU, PORODICI, VJERSKOJ GRUPI, ODREÐENOM POLU ILI RASI SVA PRAVA PREDVIÐENA ZAKONOM, VEZANO ZA RAD TUŽILAŠTVA, ODNOSNO ALTERNATIVNO, DA MOŽE DA RADI ŠTO GOD POŽELI SUPROTNO VAŽEĆIM ZAKONIMA.

E to je naravno ta gnusna laž, a za građane koji su se nekada našli ili će se naći na udaru TUŽILAČKE MAFIJE da pojasnim: Ne može u zakonima neke zemlje da postoji član koji garantuje neko pravo, a da istovremeno egzistira i neki drugi član istog ili drugog zakona kojim se to pravo zabranjuje ili omogućava njegova zabrana!

Tužilaštvo kao servis mafije je najgora mafijaška organizacija u zemlji i svojim inkvizitorskim i gestapovskom metodama se ne razlikuje od bande plaćenih ubica! Ja o tome imam ogroman broj dokaznog materijala, i ta kriminalna organizacija je toga svjesna, te se iako su me prije više od 18 mjeseci optužili za Ugrožavanje sigurnosti, ne usuđuju podići optužnicu, jer je zasnivana na mojim pisanjima da će svi kriminalci iz tužilaštva završiti na robiji.

Čak i završni komentar glavnog specijalnog tužioca je disciplinski prekršaj, član “Disciplinski prekršaji tužilaca” Zakona o VSITV, stav 14 “davanje bilo kakvih komentara dok se predmet ne riješi na sudu, za koje se opravdano može očekivati da mogu ometati ili štetiti pravičnom postupku ili suđenju, ili nepoduzimanje odgovarajućih koraka kako bi se osiguralo da se njemu podređeni uposlenici tužilaštva također suzdrže od davanja komentara”.

No ja nemam namjeru izvještavati o tome Ured disciplinskog tužioca, jer mi je prevashodni cilj da o kriminalu i fašizmu u tužilaštvu obavijestim medije i građane, te na kraju ističem kriminalne aktivnosti u samom Specijalnom tužilaštvu:

Iz dokumentacije koja se može preuzeti sa gore navedenog linka “DOKAZI” vidljivo je da je tužilac donio odluku 20.01.2011. iako je zakonom propisano da se ta odluka proslijedi podnosiocu u roku od 3 dana, ja je dobijam cijelih 30 dana kasnije, sto je vidljivo i po datumu na potvrdi o prijemu pošiljke koju sam uputio povodom te odluke.

foto_dokaz_7

 

 

Rok za slanje pritužbe je 8 dana, te je jasno da ga nisam prekoračio, jer bi bila odbačena po tom osnovu.
No to što je dokument zadržan cijelih 30 dana iako je protuzakonito, na prvi pogled nije ništa posebno. Vrlo važno, što se prekršio zakon za nekih desetak puta u prekoračenju vremena.

No, postoji tu još nešto izuzetno zanimljivo! Iz dokumenta kojim je odgovoreno na moju pritužbu, vidi se da je ta moja pritužba stigla već 25.02. (te dodaci na nju kasnije), no ponavljam sada ključni stav sa početka ovog teksta. Nadalje sam predvidio, zašto se prikriva jedan takav monstruozan zločin: DANIMA SE NIJE ZNALO ZA POSTOJANJE KAMIONA (NEMA IH U ZAPISNICIMA POLICIJE), A MOZDA NE BI NIKAD BILI SASLUSANI DA JA I SESTRA NISMO O TOME OBAVESTILI ADVOKATA. ČAK I TADA SE DUGO KRILO KO SU VOZAČI I KOJI JE KAMION. A KAKO JE TO MOGUĆE?

ODGOVOR: UNIVERZAL – BOBAR – SNSD – DODIK

Dakle ratni profiter, koji je za vrijeme dok su drugi krvarili sticao svoje bogatstvo je ličnost, pred čijom je firmom ubijena Ivona Bajo. Bobar Gavrilo je kriminalac koji je trebao da završi na robiji još 2003. godine kada se desio skandal sa zelenim kartonima bez pokrića, a ove godine je javno priznao da posljednjih godinu dana radi po zakonu (prethodnih 18 je bilo nezakonito?!). Njegova firma “Univerzal” švercovala je neku robu u saradnji sa firmama iz Federacije BiH, što se vidi iz priloga u dokazima, a njegov radnik je uklonio materijalni dokaz sa mjesta zločina!

Protiv portira Sofrenić Blagiše i pravnog lica “Univerzal” podnesene su 2010. krivične prijave, na koje do danas nema nikakvog odgovora, što je očito djelo tužilačke mafije.

Tajkun i kriminalac Bobar Gavrilo, je glavni čovjek najvećeg kriminalca u entitetu Dodik Milorada! Osim što je neviđeni primitivac, drzak, bezobrazan i nepristojan, o čemu imam obilje video materijala, on je javno prijetio biračima, medijima, demobilisanim borcima, te da će nokautirati jednog novinara!

Vrhunac svega je prijetnja SPECIJALNOM TUŽILAŠTVU!
DAKLE KRIMINALAC POD ISTRAGOM PRIJETI SPECIJALNOM TUŽILAŠTVU UKIDANJEM 28.02.2011. godine.
To je samo 3 dana poslije dostave moje pritužbe sa diskom i dokazima!

DA LI JE SVE TO SAMO KOINCIDENCIJA?

EPILOG

1) TUZILAC MAHMUT ŠVRAKA, KOJI JE RADIO NA PRIJAVI UNAPRIJEÐEN JE NA MJESTO GLAVNOG REPUBLIČKOG TUŽIOCA
2) MIODRAG BAJIĆ OSTAJE NA MJESTU GLAVNOG SPECIJALNOG TUŽIOCA
3) ISTRAGA O KRIMINALU TAJKUNSKE OSOVINE BOBAR – DODIK SE NE SPROVODI
4) SPECIJALNO TUŽILAŠTVO NASTAVLJA SA RADOM BEZ DALJIH PRIMJEDBI KRIMINALCA DODIK MILORADA
5) FAŠISTI IZ OT BIJELJINA NE DOZVOLJAVAJU PREDAJU NIJEDNOG DOKAZA O UBISTVU JEDNOG DJETETA
6) TUŽILAČKA MAFIJA NE VIDI NIJEDAN DOKAZ KOJE VEĆ 18 MJESECI ŠALJEM, A VIDE IH HILJADE GRAÐANA NA INTERNETU

No ne zaboravimo, šta se dešava tužiocu koji želi da radi prema POZITIVNIM ZAKONSKIM PROPISIMA!

Dijana Milić, koja nije htjela da sluša naloge mafije je samo na osnovu izjave jedne svjedokinje, koja je usput priznala da je ranije lagala, suspendovana i sada je pod zemljom.
TO JE PORUKA MAFIJE ŠTA ČEKA NEPOSLUŠNE TUŽIOCE!

 

IZVOR:

http://www.dosije.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=2037:ekskluzivna-istraga-2-tuilatvo-servis-mafije&catid=63:kolumne-master&Itemid=87

http://zdenkobajo.blog.rs/

 

 

 

 

 

21. Maja 2012. Posted by | Uncategorized | 6 komentara

POGLEDAJTE SNIMAK UPUĆEN TUŽILAŠTVU: Golobradi SDP-ovac Alen Delić podigao Zavidoviće na noge

Novosti, Top News | 19.05.2012. – 06:55:10

Slika

Imamo jednu totalitarnu lokalnu vlasti, koja je itekako bliska klero-fašističkoj vlasti. Ove riječi mladog SDP-ovca Alena Delića, iz lokalnog ogranka Socijaldemokratske partije BiH, izrečene na ceremoniji povodom obilježavanja 67. godišnjice oslobođenja Zavidovića od fašizma izazvale su pravu u buru u spomenutom bosanskom gradu, a mladiću koji je održao govor se prijeti čak i sudskim progonom.

Naime, Općinsko vijeće Zavidovići ekspresno je osudilo “neprimjerena dešavanja od 14. aprila 2012. godine kod Spomenika palim borcima u NOB-u 1941-45, u organizaciji Foruma mladih SDP-a Zavidovići”, a koji, kako kažu, doprinose raspirivanju mržnje i netrpeljivosti na području općine Zavidovići.

Zadužena je Stručna sluzba Općinskog vijeća da dostavi prikazani snimak Tužilaštvu ZE-DO kantona, prikazan na 44. sjednici Općinskog vijeća, zbog postojanja idnicija da je prilikom obilježavanja 14. aprila Dana oslobođenja od fašizma počinjeno krivično djelo izazivanja narodne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti.

Je li u pitanju izazivanje mržnje pogledajte u spornom videu:

 

(Doznajemo.com)
PRAVDA ZA DENISA

Izvor:

http://forum.pravosudje.ba/viewtopic.php?f=28&t=362&st=0&sk=t&sd=a&sid=4f4180b19b4cc06106cd28d871e0bb1d&start=750

 

21. Maja 2012. Posted by | Uncategorized | 2 komentara

Najobimniji predmet za privredni kriminal: Potvrđena optužnica protiv Čage i ostalih

Optužene i privatne firme iz Tuzle, Mostara, Visokog, Jelaha, Gruda, Kaknja, Kalesije i Živinica

Autor A. Dž. | Objavljeno 18.05.2012. u 09:02

Čago: Vođa grupe

Čago: Vođa grupe

Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Fahrudina Čage iz Zenice i ostalih fizičkih i pravnih lica koji se terete za organizirani kriminal, poreznu utaju i pranje novca, čime su budžeti BiH i Federacije BiH (FBiH) oštećeni za 3.375.644 KM.

Brojne firme

Optužnica je potvrđena protiv Fahrudina Čage, Smaila Mujčinovića, firme “Čago komerc” Zenica, zatim Nermina Demirovića, Enesa Pašalića, Mersihe Kvrgić, Selme Imamović, Maje Relja, Merime Šabanović, Alije i Adnana Raščić, firme “AiR vodenica” Visoko te Safeta Čolaković i firme “Sejfti i ko” Mostar, saopćeno je iz Suda BiH.

Sud BiH potvrdio je optužnicu i protiv Esada Jazvina, firme “ES komerc” Mostar, Ede Čolakovića, “King BH” Mostar, Osmana Kantića, “Nerkomerc” Jelah, Jasmina Mustafića, Mirava Dropića, “Fazeh” Tuzla, Seada Salihbegovića, “Gamadeus” Kalesija, Nedžada Galića, “Ama prom” Tuzla.

Optužnicom su obuhvaćeni i Amalija Tomić, “Tim Hans” Tuzla, Mladen Marković, Branko Leko, “Art prom” Grude, Rasmin Alajbegović, “BH komerc” Kakanj, Nermin Mujanović i “Belmin komerc” Živinice.

Fiktivan promet

Prvooptuženi Fahrudin Čago tereti se da je od početka 2006. do kraja oktobra 2009. godine organizirao i rukovodio pripadnicima ove grupe koja je sačinjavala dokumentaciju o fiktivnom prometu cigareta.

Vođena je skrivena blagajna i pronalažena su pomenuta optužena pravna lica na koja se, na osnovu sačinjene fiktivne dokumentacije o navodnoj prodaji robe (cigareta), prebacila obaveza plaćanja PDV-a.

Izvor:

http://www.dnevniavaz.ba/vijesti/crna-hronika/96169-najobimniji-predmet-za-privredni-kriminal-u-sudu-bih-potvrdjena-optuznica-protiv-cage-i-ostalih.html

 

21. Maja 2012. Posted by | Uncategorized | Komentariši

Optužnica :”Direktor zeničke firme Tarik Talić oštetio banku za 231.496 KM”…

Prevarom oštetio UniCredit banku

Autor A. DŽ. | Objavljeno 21.05.2012. u 09:18

Sjedište "Talić komerca" u Zenici (Foto: J. Hadžić)

Sjedište “Talić komerca” u Zenici (Foto: J. Hadžić)

Sudija za prethodno saslušanje Općinskog suda u Zenici potvrdio je optužnicu Tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona protiv Tarika Talića iz Zenice, direktora firme “Talić komerc”, zbog prevare kojom je oštetio UniCredit banku za ukupno 231.496 KM.

Kako se navodi u optužnici, Talić je zaključio Ugovor s UniCredit bankom 2005. godine na iznos od 100.000 KM s godišnjom kamatom od 12 posto, založivši pokretne stvari – rezervne dijelove koji su čak registrirani u Ministarstvu pravde BiH.

Nakon što nije vraćao kredit, u novembru 2007. UniCredit grupa pokušava naplatiti garanciju, ali Sud ustanovljava da “pokretne stvari kao garancija” koje su trebali još 2007. naplatiti nisu više na naznačenoj adresi.

Službena osoba u zapisniku o popisu i procjeni stvari konstatira da nema zaliha rezervnih dijelova koje su bile predmet zaloga. Utvrđeno je da po osnovu glavnice “Talić komerc” duguje 119.895 KM, kamate 111.101 KM te troškova izvršnog postupka 500 KM, odnosno ukupno 231.496 KM.

Izvor:

http://www.dnevniavaz.ba/vijesti/crna-hronika/96565-optuznica-protiv-direktora-zenicke-firme-tarik-talic-ostetio-banku-za-231-496-km.html

21. Maja 2012. Posted by | Uncategorized | Komentariši

Presuda u Sudu BiH: Uposlenik SIPA-e osuđen na tri godine zatvora

Bivši referent-skladištar u SIPA-i Srđan Andrić lažno prikazivao količine izdate robe

Autor Am. K. | Objavljeno 19.05.2012. u 03:41

Andrić: Umanjivao količine potrošnog materijala/ Gotovac: Robu prodavao za gotov novac

Andrić: Umanjivao količine potrošnog materijala/

Gotovac: Robu prodavao za gotov novac

U Sudu BiH jučer je Srđanu Andriću iz Sarajeva, bivšem referentu-skladištaru u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA), izrečena prvostepena presuda zbog pronevjere u službi i krivotvorenja službene isprave kojom je osuđen na tri godine zatvora.

Goran Gotovac, nekadašnji službenik dobavljač preduzeća “Alfa-Prom” iz Banje Luke, poslovna jedinica u Istočnom Sarajevu, istom presudom osuđen je na godinu zatvora zbog pomaganja u pronevjeri u službi.

Vraćanje koristi

Andrić je za pronevjeru dobio dvije godine i deset mjeseci zatvora, a za krivotvorenje isprave četiri mjeseca te mu je izrečena jedinstvena kazna od tri godine.

Rješenjem Suda Andrić i Gotovac su solidarno dužni uplatiti 63.930 maraka pribavljene koristi od krivičnog djela, dok je Andrić sam dužan uplatiti još 5.595 maraka koristi nastale krivičnim djelom.

Andrić je proglašen krivim jer je, radeći kao skladištar SIPA-e od 1. januara 2008. do 20. jula 2009. u Sarajevu, po prethodnom dogovoru, vršio izmjene u finansijskoj dokumentaciji, tako da je umanjivao količine izdatog potrošnog kancelarijskog materijala ili uvećavao broj izdatih artikala i dopisivao artikle kao izdate, čime je lažno prikazivao količine izdate robe prema osnovnim organizacijskim jedinicama Agencije.

Analitičke vage

Gotovac je osuđen jer je kao službenik dobavljača preduzeća “Alfa Prom” neisporučene i stvorene viškove kancelarijskog materijala prodavao za gotov novac koji je dijelio s Andrićem.

Na ovaj način je, navodi se u optužnici, u 2008. godini stvoren manjak u iznosu od 36.188 KM, u 2009. od 38.933 KM, a budžet BiH oštećen je za ukupan iznos od 75.121 KM.

Osim navedenog, Andrić se tereti da je u istom vremenskom periodu sačinio lažne izlaze robe za analitičke vage iz skladišta Agencije za regionalne urede u Mostaru, Banjoj Luci i Sarajevu, koje im nikada nisu isporučene. Optuženi Andrić vage je zadržao za sebe i tako je budžet BiH oštetio za još 3.685 KM.

Prilikom određivanja kazne Sud je uzeo u obzir olakšavajuće okolnosti za obojicu, i to činjenicu da ranije nisu osuđivani, njihovo korektno ponašanje pred sudom, kao i to da je Andrić u teškoj finansijskoj situaciji, a Gotovac porodičan čovjek.

Izdvojen predmet

U ovom predmetu ranije je bio suoptužen i Bajro Lelo, službenik dobavljača “Exclusiv” iz Sarajeva, koji se, također, teretio za pomaganje u pronevjeri u službi. On se nagodio s Tužilaštvom te je u odnosu na njega još ranije razdvojen predmet.

 

Izvor:

http://www.dnevniavaz.ba/vijesti/crna-hronika/96381-presuda-za-pronevjeru-u-sluzbi-i-krivotvorenje-sluzbene-isprave-uposlenik-sipa-e-osudjen-na-tri-godine-zatvora.html

21. Maja 2012. Posted by | Uncategorized | Komentariši

Potvrđena drugostepena presuda: Advokat Marica Ćulum u zatvoru će provesti pet mjeseci

Prema optužnici, Ćulum učestvovala u radu zločinačke organizacije Željka Ilića

Autor Am. K. | Objavljeno 21.05.2012. u 06:10

Ćulum: Vođa zločinačke organizacije bio njen klijent

Ćulum: Vođa zločinačke organizacije bio njen klijent

Sud BiH odbio je žalbu odbrane Marice Ćulum, advokata iz Banje Luke te potvrdio drugostepenu presudu od 1. decembra prošle godine kojom je osuđena na pet mjeseci zatvora zbog pripadnosti organiziranoj kriminalnoj grupi koja se bavila međunarodnim švercom marihuane iz Crne Gore.

Ćulum je Prvostepeno vijeće Suda BiH u avgustu 2010. godine nepravomoćno oslobodilo krivice za organizirani kriminal i krijumčaranje droge, ali je Apelaciono vijeće u martu prošle godine ukinulo tu presudu i zakazalo novo suđenje.

Drugostepenom presudom iz decembra prošle godine Ćulum je osuđena na pet mjeseci zatvora zbog pripadnosti grupi koju je tokom 2008. godine vodio njen tadašnji klijent Željko Ilić zvani Kosijer.

Iako je optužnica teretila da je u aprilu 2008. godine preuzela rukovođenje zločinačkom organizacijom, nakon što je njen klijent Ilić završio u pritvoru u drugom predmetu, Apelaciono vijeće je u decembru prošle godine u obrazloženju presude navelo da optužena nije bila organizator niti vođa zločinačke organizacije, ali da u njenom radu jeste učestvovala.

Proglašena je krivom jer je u aprilu 2008. godine, nakon što je Ilić pritvoren, od njega dobila broj telefona Nikole Glušca zvanog Kum te kontaktirala s njim i ostalim članovima grupe, a potom razgovore prenosila svom klijentu Iliću.

Odbrana je, međutim, i na ovu presudu uložila žalbu, koju je Trećestepeno vijeće odbilo i potvrdilo kaznu od pet mjeseci zatvora.

Ostalim članovima grupe presude su ranije izrečene te je vođa grupe Ilić osuđen na 11 godina zatvora, Glušac je dobio šest, Ante Prce četiri i po godine, Sabro Ramić osuđen je na pet, Zdravko Jurković na dvije godine, a Andrea Kogoj dobila je 12 mjeseci zatvora. Pravomoćno krivice su oslobođeni Boris Samardžić i Ilija Bjeletić iz Trebinja.

Grupa je iz Crne Gore drogu švercovala prema Stocu i Čapljini, odakle je u jednom smjeru prebacivana u Hrvatsku, dok je u drugom pravcu transportirana prema Zenici i Banjoj Luci.

Izvor:

http://www.dnevniavaz.ba/vijesti/teme/96551-potvrdjena-drugostepena-presuda-advokat-marica-culum-u-zatvoru-ce-provesti-pet-mjeseci.html

 

Slika

21. Maja 2012. Posted by | Uncategorized | 6 komentara