ANTI-KRIMINAL

Općinski sud u Zavidovićima gazi ljudsko pravo na suđenje u razumnom roku …

OPĆINSKOM SUDU U ZAVIDOVIĆIMA
P r e d s j e d n i c i s u d a
Veza predmet broj: 42 0 P 014178 11 P
TUŽILAC: Amir Čamdžić, JMBG:…………………………., iz Zavidovica, U.Branilca grada II – Naselje Sutjeska II, Lamela I, ulaz 1., stan broj 3., .
TUŽENI: .
1.“Ferimpex“d.o.o.Zavidovići, Ul. Branilaca grada b.b. Zavidovići.
2.“Federacija Bosne i Hercegovine (Vlada Federacije BiH-Federalno ministarstvo energije,rudarstva i industrije ),zastupana po Federalnom pravobranilaštvu ,Ul. Valtera Perića, broj 15., 71000 Sarajevo.
3.Agencija za privatizaciju u Fedraciji Bosne i Hercegovine,Alipašina 41., 71000 Sarajevo.
RADI: poništenja odluka i isplate naknade štete.
Visina spora: Na osnovu sudske odluke a po Nalazu i mišljenju sudskog vještaka.
Urgencija prema predsjednici suda

Ovom urgencijom dopunjujem svoju urgenciju od 27.03.2012.godine , 04.04.2012.godine i 11.04.2012.godine, 18.04.2012.godine , 25.04.2012.godine i 17.05.2012.godine pošto još nisam zaprimio Rješenje o datumu održavanja ročišta za glavnu raspravu.

Ponovo podsjećam da je službenom zabilješkom broj: 42 0 P 014178 11 P od 15.03.2012.godine navedeno da se ročište za glavnu raspravu zakazano za 15.03.2012.godine neće održati , obzirom da se sudeći sudija nalazi na bolovanju, te da će stranke o zakazanom novom ročištu biti pismeno obaviještene.
Navedeno se može razumjeti kao odgoda ročišta na neodređeno vrijeme a što nije u skladu sa članom 115. Zakona o parničnom postupku Federacije BiH, a koji navodi slijedeće:
(1) Ročište za glavnu raspravu se ne može odgoditi niti odložiti na neodređeno vrijeme.
(2) Ročište za glavnu raspravu ne može se odgoditi ili odložiti duže od 30 dana, osim u slučaju iz člana 129.ovog zakona.
Takođe u članu 111. stav (3) Zakona o parničnom postupku određeno je slijedeće :
(3) Kad odgodi ročište , sud će o vremenu održavanja novog ročišta odmah obavijestiti sve pozvane.
U vezi s tim predlažem da sud u skladu sa zakonskim rokom iz člana 115.stav (2) zakaže ročište za glavnu raspravu .
Smatram krajnje neprihvatljivim odugovlačenje ovog sudskog postupka koji se vodi od 02.11.2009.godine, a posebno uzevši u obzir razmak od 08.11.2011.godine (od održanog pripremnog ročišta) do danas iznosi blizu sedam mjeseci.Dokazi su predloženi, vještak je odradio svoj Nalaz i mišljenje i postavljam opravdano pitanje kome je interes da mi i dalje odugovlači postupak i zašto to čini?To pitanje ću morati postaviti i na drugom mjestu.

Sa ovim načinom rada (maratonskim odugovlačenjem sudskog postupka ) dovodite me u opravdanu sumnju da sve ovo prelazi na lični nivo , da mi ovo činite to jest da me šikanirate sa maratonskim odugovlačenjem sudskog postupka samo zato što sam ja u pitanju i što je moj sudski postupak u neposrednoj vezi i usmjeren je protiv Vaših kućnih prijatelja to jest braće Mujanović (Ismeta , Ferida, i Ibrahima) kao suvlasnika „Ferimpex“ d.o.o. Zavidovići, zato što je Vaš muž Besim Muhić čovjek od posebnog povjerenja braće Mujanović , njihov direktor i što mu oni daju plaću, zato što je Vaš muž bio izvršni direktor u kriminalnoj i pravno nepostojećoj „Krivaja 1884“d.o.o.Zavidovići.Zbog svega navedenog sami me tjerate da počinjem osjećati da iza ovog maratonskog odugovlačenja sudskog postupka stoje neki nečasni interesi a koji su protivni sudijskoj etici i uopće svemu onome od čega bi sud trebao da bude imun u cilju očuvanja svoje sudske nezavisnosti i nepristrasnosti.
Sigurno sa ovakvim načinom rada dajete povoda da totalno gubim povjerenje u rad Općinskog suda u Zavidovićima.Naravno Vama sve moje urgencije ništa ne znače i ni na jednu se niste udostojili odgovoriti što me još više učvršćuje u sumnji da je samo problem što sam imao tu nesreću da mi je baš Vaš muž bio „nadređeni“ kao izvršni direktor u hijerarhiji komandovanja i zapovjedanja u kriminalnoj „Krivaja 1884“d.o.o.Zavidovići.
Ovdje postaje očigledno da odugovlačenjem sudskog postupka neko želi da obesmisli sav ovaj sudski postupak, da me razočara i na taj način natjera da odustanem od svega , ali uprkos svemu ja neću odustati dok živim životom.
Ovdje postaje očigledno da neko ne želi da u formi presude izađe u javnost jako veliki broj inkriminirajućih elementa o počinjenju strašnog kriminala od strane odgovornih i službenih lica tuženih a što je u neposrednoj vezi sa krivičnim predmetom koji se vodi kod Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu pod brojem: T09 0 KTPO 0012700 09 .

Ja o ovome neću šutjeti i izaći ću sa svojim sumnjama o razlozima zašto mi ovo činite u javnost.
U Zavidovićima, dana 30.05.2012.godine.

Tužitelj:
————————————

Amir Čamdžić, dipl.pravnik

30. Maja 2012. Posted by | Uncategorized | 6 komentara